33. nedeľa v Cezročnom období

14.11.2022 08:56

Mal 3, 19-20a

R.: Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

 

2 Sol 3, 7-12

Aleluja, aleluja, aleluja.
Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Čítanie z Knihy proroka MalachiášaMal 3, 19-20a

Vyjde vám slnko spravodlivosti

Hľa, blíži sa deň, ktorý planie ako pec, a všetci namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť, budú ako plevy. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň ani výhonok.

Ale vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti.

Počuli sme Božie slovo.

R.: Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

Responzóriový žalmŽ 98, 5-6. 7-9a. 9bc

Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.
Za hlaholu trúb a poľníc *
jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. R.
Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, *
zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.
Tlieskajte, rieky, rukami, †
jasajte s nimi, vrchy, *
pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. R.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh *
a podľa práva národy. R.

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom2 Sol 3, 7-12

Kto nechce pracovať, nech ani neje

Bratia, sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.

Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami.

Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.

Počuli sme Božie slovo.

Aleluja, aleluja, aleluja.Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa LukášaLk 21, 5-19

Ak vytrváte, zachováte si život

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi!

A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.

Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.

Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

Späť