34. nedeľa v Cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

21.11.2022 10:31

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Aleluja, aleluja, aleluja.Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej2 Sam 5, 1-3

Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom

Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. A už vtedy, keď bol naším kráľom Saul, ty si viedol Izrael do boja a z boja. A Pán ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud Izrael, ty budeš vodcom Izraela.‘“

Prišli aj všetci starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid s nimi uzavrel zmluvu pred Pánom v Hebrone a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom.

Počuli sme Božie slovo.

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Responzóriový žalmŽ 122, 1-2. 4-5

Zaradoval som sa, keď mi povedali: *
„Pôjdeme do domu Pánovho.“
Naše nohy už stoja *
v tvojich bránach, Jeruzalem. R.
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, *
aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice, *
stolice domu Dávidovho. R.

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla KolosanomKol 1, 12-20

Preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného Syna

Bratia, vzdávame vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Počuli sme Božie slovo.

Aleluja, aleluja, aleluja.Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa LukášaLk 23, 35b-43

Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva

Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“

Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“

A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“

Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“

Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

Späť