Spytovanie svedomia pre dospelých

 
Zhodnotenie poslednej svitosti zmierenia:
 
1. Kedy som poslednýkrát prijal sviatosť zmierenia? Nezamlčal som alebo nezatajil úmyselne dajaký ťažký hriech? Nezabudol som vyznať nejaký ťažký hriech?
2. Vykonal som uložené zadosťučinenie? Usiloval som sa polepšiť od poslednej spovede?
3. Nepristupujem k sviatosti zmierenia len zo zvyku či pod tlakom mojich rodinných príslušníkov alebo priateľov? Pristupujem k sviatosti zmierenia s úprimnou túžbou sa očistiť, obrátiť, obnoviť?
 
Môj vžah k Bohu:
 
"Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca."
 
1. V rebríčku mojich životných hodnôt je Boh na prvom mieste? Milujem ho nadovšetko? Myslím často na Ježiša, ktorého mám nasledovať? Snažím sa, aby ho poznali aj iní? Odovzdal som vieru svojim deťom? Dával som blížným dobrý príklad? Nachádzam si denne čas na osobnú modlitbu? Začínam aj končím svoj deň v Božom mene? Moja modlitba je sústredená, pozorná a nábožná? Ak som viazaný modlitbou Breviára, nezanedbávam ju? Nepohŕdam členmi iných cirkvi? Nie som poverčivý? Neverím rozličným čarám a vešteniu? Nedopustil som sa svätokrádeže, napr. poškvrnením posvätnej osoby, zneuctením posvätného miesta, nedôstojným zaobchádzaním s posvätnými vecami, prijatím Eucharistie v ťažkom hriechu?
2. Nerúhal som sa Bohu? Nevyslovoval som sa o ňom potupne? Nebral som zbytočne do úst jeho meno, meno Panny Márie a svätých? Dodržal som sľub, ktorý som dal Bohu? Neprisahal som falošne a krivo? 
3. Svätím nedeľu a prikázaný sviatok ako Boží deň? Zúčastňujem sa na svätej omši? Pristupujem k svätej omši s úmyslom stretnúť sa s Bohom? Sledujem ju pozorne? Prichádzam na čas? 
 
Môj vzťah k bližnému:
 
"Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás."
 
1. Milujem blížneho ako seba samého? Nepohoršil som ho svojimi slovami alebo skutkami? 
2. Aký je môj vzťah k rodičom? Poslúcham ich? Som si vedomý, že zastupujú Boha na zemi? Aký je môj rodinný život? Milujem, ctím a vážim si svojho manžela, manželku? Ako sa starám o výchovu svojich detí? Zabezpečujem ich telesný, ale aj duševný rozvoj? Som im dobrým príkladom? Viem, s kým sa priatelia, kde trávia voľný čas, čo čítajú? Bránil som im alebo odhováral som ich od cirkevného sobáša? Netolerujem život môjho dieťaťa v konkubináte? Je mi ľahostajné, že moje deti či vnukovia nie sú pokrstení? 
3. Ctím si cirkevných predstavených? Mám v úcte pápeža, biskupov, kňazov? Nerobím si z nich posmech, nehovorím o nich nemiestné vtipy, nerozširujem zbytočne ich chyby, neohováram ich? Modlím sa za nich? Pomáham kňazovi vo farnosti nakoľko je mi to možné? Som aktívnym členom farského spoločenstva? Ako si ctím svetských predstavených? Platím dane? 
4. Mám úctu k životu? Uvedomujem si, že život je Boží dar, preto len Boh ho má právo dať i vziať? Neškodím inému na zdraví? Nestrpčujem mu život? Nezmrzačil som niekoho? Nezapríčinil som niekomu smrť? Neradil som, nesúhlasil som, nepredvádzal som, neasistoval som pri umelom prerušení tehotenstva? Neužívam antikoncepciu? Dodržiavam v manželskom spolužití morálny zákon? Nesúhlasil som so sterilizáciou, eutanáziou? Neubližoval som bitkou, či inými násilnými činmi svojim deťom alebo starým, chorýma bezbranným ľuďom? Netrápil som zvieratá? 
5. Uvedomujem si, že ako moje telo, aj telo blížného je chrámom Ducha Svätého? Nenávadzal som ho na hriech nečistoty? Svojimi slovami, dotykmi, návrhmi nepriviedol som blížného ku hriechu? Neprevinil som sa smilstvom, t.j. pohlavným stykom so slobodným alebo s osobami toho istého pohlavia? Nenávadzal som na hriech duchovnú osobu? Nepredávam svoje telo za peniaze? Neznásilnil som niekoho? Žijem v usporiadanom sviatostnom manželstve? Neprevinil som sa cudzoložstvom, t.j. nepodviedol som svojho manžela či manželku s iným človekom? 
6. Vážim si svoj majetok i majetok blížneho? Som svedomitý a zodpovedný v práci? Usilujem sa hľadať si prácu alebo sa spolieham, že ma bude živiť rodina, či štát? Ak podnikám, používam spravodlivé ceny, miery, váhy? Nie som nespravodlivý voči svojim zamestanancom, nekrivdím im? Dávam im za prácu spravodlivú mzdu alebo ich vykorisťujem? Usiloval som sa vrátiť nájdenú vec? Neprevinil som sa voči majetku blížneho krádežou alebo lúpežou? Vrátil som ukradnutú, či ulúpenú vec? Napravil som škodu, ktorú som spôsobil? Nepoškodzujem majetok blížneho alebo spoločnosti? 
7. Som pravdovravný? Neprevinil som sa klamstvom? Chránim česť svojho bližného? Neprevinil som sa ohovaránim, t.j. nerozprával som o chybách bližného za jeho chrbtom? Neosočoval som, t.j. nevymýšľal alebo nezväčšoval som chyby bližného? Napravil som škody, ktoré som spôsobil svojim jazykom? Neurážal som iných? Neubližoval som im posmievaním, kritizovaním? Neponižoval som ich nemiestnymi rečami, vtipmi, či prezývkami? Dodržal som zverené tajomstvo? Bol som diskrétny? 
 
Vzťah k sebe samému: 
 
"Buďte dokonalí, ako je dokonalý vás Otec."
 
1. Aký je základný smer môjho života? Usmerňujem všetko svoje snaženie v živote na večnú spásu mojej duše? Snažil som sa krotiť svoje chyby, sklony, vášne? Nepovyšoval som sa nad iných? Ako som užíval dary, ktoré mi zveril Boh? 
2. Neškodil som si na zdraví fajčením,pitím alkoholu, užívaním drog a iných omámnych látok? Mám správne stravovacie návyky? Neprejedám sa alebo netýram zbytočne organizmus hladom? Nebol som maškrtný? Nebol som opitý? Nie sú mojou vášňou hazardné hry (karty, hracie automaty? Nezaoberal som sa myšlienkou na samovraždu? 
3. Zachoval som si svoje telo v čistote a nevinnosti? Neoddával som sa nečistým myšlienkam, záľubám, radostiam, túžbam? Nepoškvrnil som svoje telo smilstvom, cudzoložstvom, nehanebnosťou, nečistými skutkami? Podliehal som svojim žiadostivostiam? Nezaoberal som sa čítaním, rozhovormi, návštevami predstavení a zábav, ktoré sú nezlúčiteľné s kresťanskou a ľudskou dôstojnosťou? 
4. Konám skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu? Dodržiavam cirkevný príkaz o ročnej spovedi? Vzdelávam sa vo viere? Žijem príkladný rodinný a občianský život? Nie som pyšný, lakomý, závistlivý, lenivý? Neovláda ma hnev?
5. Čo mi ešte vyčíta svedomie? 
 
 
 
 
Zdroj: JKS

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode